LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Cứng

FALCON 400

Dòng FALCON 400 có thể thực hiện các bài kiểm tra bao gồm Micro Vickers, Vickers, Knoop và Micro Brinell. Nó tập trung cải thiện các phương pháp kiểm tra độ cứng truyền thống và loại bỏ ảnh hưởng của người dùng đến kết quả kiểm tra.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: