LMS Technologies Vietnam

THIẾT BỊ IN THẠCH BẢN NANO

Obducat cung cấp các giải pháp xử lý ướt và in thạch bản khả thi và hiệu quả về chi phí sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh cho khách hàng của chúng tôi, cho phép họ cung cấp các ứng dụng đột phá, đồng thời đạt được lợi nhuận và thành công được cải thiện.

Sản phẩm của Obducat có thể được chia thành hai nhóm dựa trên nền tảng công nghệ cơ bản: In thạch bản nano (NIL) và hệ thống xử lý ướt.

THIẾT BỊ IN THẠCH BẢN NANO SẢN PHẨM
Eitre 3
Hệ thống EITRE® 3 là công cụ rất linh hoạt cho các khu vực chiếu sáng trạng thái rắn, các thành phần quang học và vi quang học, phương tiện có hoa văn, sinh học y tế và khoa học đời sống, lab-o-chip, MEMS / NEMS và chất bán dẫn.
Eitre 6
Hệ thống in thạch bản nano (NIL) EITRE® 6 cung cấp giải pháp in thạch bản thủ công và giá cả phải chăng, cho phép sao chép các mẫu cả trong phạm vi micro và nano.
Eitre 8
Hệ thống in thạch bản nano (NIL) EITRE® 8 cung cấp giải pháp in thạch bản thủ công và giá cả phải chăng, cho phép sao chép các mẫu cả trong phạm vi micro và nano.
Sindre 600
Nền tảng in ấn Sindre® tự động hoàn toàn là một phần mở rộng dòng sản phẩm NIL của Obducat.