LMS Technologies Vietnam

MÁY ĐO LƯU BIẾN CHẢY DÀI

Ai cũng biết rằng đặc tính giãn dài chảy chi phối nhiều kỹ thuật xử lý, không thể xác định được từ các thí nghiệm cắt. Kỹ thuật kiểm tra độ bền kéo chảy Rheotens đã được cấp bằng sáng chế đã được chứng minh là có độ nhạy và độ lặp cao, đồng thời có thể phân biệt ngay cả các điểm nóng chảy nhựa cho thấy sự khác biệt trong cấu trúc phân tử, điều mà các phương pháp phân tích khác không thể phát hiện được.
Website Nhà sản xuất: https://www.goettfert.com/
MÁY ĐO LƯU BIẾN CHẢY DÀI SẢN PHẨM
Rheotens
Ai cũng biết rằng đặc tính giãn dài chảy chi phối nhiều kỹ thuật xử lý, không thể xác định được từ các thí nghiệm cắt. Kỹ thuật kiểm tra độ bền kéo chảy Rheotens đã được cấp bằng sáng chế đã được chứng minh là có độ nhạy và độ lặp cao, đồng thời có thể phân biệt ngay cả các điểm nóng chảy nhựa cho thấy sự khác biệt trong cấu trúc phân tử, điều mà các phương pháp phân tích khác không thể phát hiện được.
D-Melt
Hệ thống đo D-Melt cho phép xác định chỉ số nóng chảy và độ nhớt giãn dài trong một lần đo. D-MELT bao gồm một thiết bị kiểm tra dòng chảy “mi40” trên cùng và một thiết bị vận chuyển tích hợp.