LMS Technologies Vietnam

MÁY PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT DƯ TIA X

µ-X360s là thiết bị phân tích ứng suất dư nhỏ nhất và nhẹ nhất thế giới. Nó là một hệ thống đo không phá hủy kim loại để thu được ứng suất dư, cơ sở dữ liệu Austenit và FWHM được giữ lại dựa trên kỹ thuật nhiễu xạ tia X.
Website nhà sản xuất: http://www.pulstec.co.jp/en/index.html
MÁY PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT DƯ TIA X SẢN PHẨM
Máy Phân Tích Ứng Suất Dư Tia X Di Động µ-X360s
Máy phân tích ứng suất dư XRD cầm tay mới nhất của Pulstec cung cấp phép đo độ chính xác cao và độ lặp lại cao dựa trên phương pháp cos α.