LMS Technologies Vietnam

QUANG PHỔ VÀ THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ

LMS Việt Nam cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm ứng dụng phân tích nguyên tố và quang phổ, bao gồm:

  • Process Raman
  • UV-VIS-NIR Spectrometer
  • FTIR Spectrometer
  • EDX, XRF & XRD Spectrometer
  • PDA / OES Emission Spectrometer