LMS Technologies Vietnam

TRẠM CÔNG-TEN-NƠ PHÂN TÍCH

OCS xem nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống xử lý polyme trong ngành công nghiệp chế biến là cơ hội để phát triển các trạm công-ten-nơ phân tích đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cụ thể của một phòng thí nghiệm hoàn chỉnh. Các công-ten-nơ phân tích OCS tùy chỉnh kết hợp nhiều hệ thống phân tích cụ thể của OCS trở thành một sự kết hợp độc đáo. Sự kết hợp này đáp ứng các yêu cầu kiểm soát chất lượng toàn diện và cho phép phát hiện và truy tìm lỗi sớm.
Có sẵn tại: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam
Website nhà sản xuất: https://www.ocsgmbh.com/en/