LMS Technologies Vietnam

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG ĐA NĂNG UNIVERSAL SẢN PHẨM

NEMESIS

NEMESIS 5100
10gf – 3000kgf
NEMESIS 9100
200gf – 3000kgf
NEMESIS 9600
200gf – 3000kgf