LMS Technologies Vietnam

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VICKERS SẢN PHẨM

FALCON

FALCON 400
1gf – 31.25kgf
FALCON 450
10gf – 62.5kgf
FALCON 500
1gf – 62.5kgf
FALCON 600
0.1gf – 62.5kgf
FALCON 5000
10gf – 250kgf