LMS Technologies Vietnam

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BRINELL SẢN PHẨM

NEXUS

NEXUS 3100
30kgf – 3000kgf
NEXUS 3200
10gf – 62.5kgf
NEXUS 3001XLM-IMP
30kgf – 3000kgf
NEXUS 3300FA
31.25kgf – 3000kgf