LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Nhiệt Lượng Quét Vi Sai (DSC)

DSC 404 F1 Pegasus® – DSC Nhiệt độ cao

Máy phân tích nhiệt lượng quét vi sai nhiệt độ cao DSC 404 F1 Pegasus®, được thiết kế cho việc phát hiện chính xác nhiệt dung riêng của các vật liệu hiệu năng cao tại nhiệt độ cao.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: