LMS Technologies Vietnam

ĐO SỨC CĂNG

DCAT 15

Thiết bị đo góc tiếp xúc động và máy đo sức căng DCAT 15 là thiết bị tiêu chuẩn dựa trên trọng lượng để đo góc tiếp xúc, sức căng bề mặt và giao diện tiếp xúc, nồng độ, mật độ, sự lắng đọng và độ thẩm thấu của sự hình thành micelle tới hạn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: