Thiết bị kiểm tra vật liệu sắt điện Precision Multiferroic II

Thiết bị kiểm tra vật liệu sắt điện Precision Multiferroic II là hệ thống kiểm tra tiên tiến nhất trên thị trường. Multiferroic II có định mức tần số duy nhất là 270KHz tại +/- 100V được tích hợp sẵn trong hệ thống. Máy kiểm tra Multiferroic II làm cho quá trình kiểm tra màng mỏng và đồ gốm số lượng lớn trở nên nhanh chóng và đơn giản. Nó bắt 32.000 điểm ở tần số 2 MHz để đạt được độ phân giải tần số tinh tế trong các phép đo DLTS hoặc PAINT.

Precision Multiferroic II được cung cấp với nhiều bộ khuếch đại bên trong. Multiferroic II được cung cấp với tùy chọn vôn truyền động tích hợp ± 100V, 200V và 500V. Multiferroic II có thể được mở rộng đến 10kV với việc bổ sung giao diện điện áp cao và bộ khuếch đại.

Liên Hệ
Thông số Tester
Multiferroic II
Dải điện áp (tích hợp điện áp truyền động)
±10V, ±30V, ±100V, ±200V or ±500V built-in
Dải điện áp với bộ khuếch đại bên ngoài và giao diện điện áp cao (HVI)
10KV
Số Bits ADC
18
Độ phân giải nạp tối thiểu
0.80fC
Độ phân giải diện tích tối thiểu (assuming 1 ADC bit = 1μC/cm2)
0.080μ2
Độ phân giải nạp tối đa
5.26mC
Độ phân giải diện tích tối đa (assuming saturation polarization = 100μC/cm2)
52.6cm2
Độ phận giải nạp tối đa với giao diện điện áp cao (HVI)
526mC
Độ phân giải diện tích tối đa (assuming saturation polarization = 100μC/cm2) w/o HVI
>100cm2
Tần số trễ tối đa
270KHz @ +/-100V
100KHz @ +/-200V
5KHz @+/- 500V
Tần số trễ tối thiểu
0.03Hz
Độ rộng xung tối thiểu
0.5μs
Thời gian tăng xung tối thiểu (5V)
400ns
Độ rộng xung tối đa
1s
Hiển thị tối đa giữa các xung
40ks
Đồng hồ nội bộ
25ns
Rò rỉ dòng tối thiểu (assuming max current integration period = 1 seconds)
1pA
Tần số nguồn tín hiệu nhỏ tối đa
1KHz
Tần số nguồn tính hiệu nhỏ tối thiểu
1Hz
Kiểm soát thời gian tăng đầu ra
105 scaling
Điện dung đầu vào
-6fF
Điện kế đầu vào Tất cả các tần số kiểm tra cho tất cả các bài kiểm tra ở tốc độ bất kỳ
Yes
Độ phân giải diện tích tối thiểu trong điều kiện thử nghiệm thực tế phụ thuộc vào môi trường nhiễu bên trong của máy thử, môi trường nhiễu bên ngoài và điện dung ký sinh của đồ gá thử nghiệm.
*** Thông số kỹ thuật của Tester có thể thay đổi mà không cần báo trước.
TOP