LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Truyền Hình Đa Yếu Tố

PortaSpec® XLE

PortaSpec® XLE là một kỹ thuật công cụ có thể phân tích không phá hủy các phần tử ánh sáng bằng cách sử dụng huỳnh quang tia X phân tán bước sóng (WDXR). PortaSpec® XLE có khả năng phân tích bột và chất rắn với giá đỡ mẫu một vị trí đi kèm thiết bị. Nó cũng có thể phân tích đơn nguyên tố duy Al, Si, P, S, Cl, K, Ca hoặc Zr và có thể đo zirconi hoặc phốt pho tiền xử lý
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: