LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Trọng Lượng Nhiệt (TGA)

TG 209 F3 Tarsus

Cân vi nhiệt trọng, TG 209 F3 Tarsus, đại diện cho một khái niệm tổng thể có hiệu quả về chi phí, không chỉ phù hợp với việc đảm bảo chất lượng của các polyme, mà còn cho các ứng dụng thường xuyên trong các lĩnh vực hữu cơ, hóa học, dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: