LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Trọng Lượng Nhiệt (TGA)

TG 209 F1 Libra

Mô tả đặc trưng vật liệu nhanh và toàn diện hơn

Dựa trên 50 năm kinh nghiệm trong mảng phân tích trọng lượng nhiệt, NETZSCH đã phát triển cân nhiệt trọng TG 209 F1 Libra®. Thiết bị này cho phép thực hiện các phân tích nhanh và chính xác hơn trong toàn bộ phạm vi nhiệt mở rộng.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: