LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Lưu Biến Chỉ Số Chảy Trực Tuyến

Máy đo lưu biến trực tuyến động học

Để xác định các đặc tính cấu trúc của Polymer, cần phải có các thử nghiệm động lực học. Máy đo mao quản trực tuyến được sử dụng trước đây chỉ đo các đặc tính lưu biến ở chế độ tĩnh. DYNAMIC ONLINE RHEOMETER DOR cho phép xác định đồng thời các đặc tính đàn hồi nhớt ở chế độ động, cũng như đo trực tuyến độ nhớt và chỉ số tan chảy ở chế độ tĩnh.

Nó cho phép xác định trực tuyến mô-đun G ‘và G “trong dải tần từ 0,1 Hz đến 25 Hz, tùy thuộc vào loại vật liệu thử nghiệm.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: