LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Nhiệt Đồng Thời (STA = TGA+DSC)

STA 449 F3 Jupiter®

Thiết bị phân tích nhiệt đồng thời STA 449 F3 Jupiter® của NETZSCH cho phép đo sự thay đổi khối lượng và hiệu ứng nhiệt giữa -150°C và 2400°C.

Tính linh hoạt cao do có nhiều loại cảm biến khác nhau, nhiều loại chén mẫu và phạm vi đo TGA rộng làm cho hệ thống có thể áp dụng phân tích tất cả các loại vật liệu bao gồm các chất không đồng nhất.

Nhiều loại lò nung, người dùng dễ dàng thay đổi, bao phủ toàn bộ phạm vi nhiệt độ (vui lòng xem phần phụ kiện).
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: