LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Bền Mỏi Vật Liệu

Hệ thống đo mỏi siêu âm USF-2000A

Hệ thống kiểm tra mỏi siêu âm USF-2000A của Shimadzu cung cấp thử nghiệm mạnh mẽ lên đến 20 kHz.

Sự rung được khuếch đại bởi bộ tiền khuếch đại và đe và truyền đến mẫu thử.

Có thể tạo ra ứng suất lặp lại trên mẫu thử, thực hiện thử nghiệm và ứng suất đồng nhất; để đo và thu dữ liệu độ bền mỏi bậc 109 đến 1010 mà trước đây rất khó để lấy dữ liệu. Ngoài ra, dữ liệu cho 107 chu kỳ có thể được thu thập trong khoảng 10 phút.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: