LMS Technologies Vietnam

Sắc Ký Thấm Gel

GPC-IR

Hệ thống GPC-IR của Polymer Char là một thiết bị Sắc ký thấm gel nhiệt độ cao (GPC / SEC) đáng tin cậy và hoàn toàn tự động với tối đa bốn máy dò nhạy nhất để đo thành phần và khối lượng phân tử của polyolefin.

GPC-IR là hệ thống duy nhất dành riêng cho việc xác định đặc tính polyolefin, tích hợp nhiều tính năng mà Người dùng GPC có kinh nghiệm ở nhiệt độ cao yêu cầu trước đây.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: