Máy Phân Tích Ứng Suất Dư Tia X

µ-X360s là thiết bị phân tích ứng suất dư nhỏ nhất và nhẹ nhất thế giới. Nó là một hệ thống đo không phá hủy kim loại để thu được ứng suất dư, cơ sở dữ liệu Austenit và FWHM được giữ lại dựa trên kỹ thuật nhiễu xạ tia X.


Website nhà sản xuất : http://www.pulstec.co.jp/en/index.html

Máy Phân Tích Ứng Suất Dư Tia X
Máy Phân Tích Ứng Suất Dư Tia X Di Động µ-X360s

Máy Phân Tích Ứng Suất Dư Tia X Di Động µ-X360s

µ-X360s là thiết bị phân tích ứng suất dư nhỏ nhất và nhẹ nhất thế giới. Nó là một hệ thống đo không phá hủy kim loại để thu được ứng suất dư, cơ sở dữ liệu Austenit và FWHM được giữ lại dựa trên kỹ thuật nhiễu xạ tia X

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

www.pulstec.co.jp/en/pr/xray/index.html

TOP