LMS Technologies Vietnam

Kiểm Tra Phân Bố Hai Chiều

SGIC 2D

Thiết bị sắc ký tương tác gradient dung môi hai chiều (SGIC 2D) thực hiện phân đoạn polymer theo thành phần bằng kỹ thuật HPLC gradient dung môi ở chế độ hấp phụ, tiếp theo là sự phân tách thứ hai bằng Sắc ký thấm gel (GPC / SEC) của giai đoạn cất phân đoạn được rửa giải từ chiều thứ nhất.

Dụng cụ SGIC 2D phân tích của Polymer Char là một giải pháp thay thế thiết thực cho các phương pháp cất phân đoạn so sánh trước đó, đôi khi rất tẻ nhạt và tốn thời gian. Sự phụ thuộc lẫn nhau của thành phần – khối lượng mol giờ đây được đo bằng giờ thay vì ngày, với mức tiêu thụ dung môi hạn chế và không có sự can thiệp thủ công, trong một thiết lập an toàn về bản chất.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: