LMS Technologies Vietnam

Thiết Bị Trộn Và Đùn Compound

Máy Đùn Vít Đôi TSE 24 MC

Kết hợp tính linh hoạt và dễ sử dụng vào sản xuất quy mô nhỏ của bạn và các mẫu thử nghiệm với Máy đùn trục vít đôi TSE 24 MC của Thermo Scientific ™. Máy đùn trục vít đôi để sàn này có thể được cấu hình cho nhiều ứng dụng khác nhau và thiết kế trục vít và nòng xi lanh linh hoạt của nó làm cho nó trở thành một công cụ hoàn hảo để giải quyết mọi thách thức xử lý của bạn.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: