Thiết Bị Phân Tích Kích Cỡ và Hình Dạng Hạt

FRITSCH tìm ra các giải pháp tối ưu và cung cấp cho các thử thách đặc biệt thiết bị phòng thí nghiệm được điều chỉnh hoàn hảo để chuẩn bị mẫu và định cỡ hạt. Khách hàng của chúng tôi là các tổ chức liên quan đến nghiên cứu và kiểm soát chất lượng chất rắn.
ANALYSETTE 28 ImageSizer

ANALYSETTE 28 ImageSizer

ANALYSETTE 28 ImageSizer của FRITSCH là thiết bị phân tích kích cỡ hạt hoàn hảo cho tất cả các ứng dụng đòi hỏi kết quả đo chính xác và có thể lặp lại cho cả hình dạng và kích cỡ hạt của bột và chất rắn dạng khối cũng như của huyền phù và nhũ tương.


TOP