LMS Technologies Vietnam

Máy Chụp X-Ray Kiểm Tra Khuyết Tật Không Phá Hủy Mẫu Trong Công Nghiệp

XDimensus 300

The XDimensus 300 là hệ thống X-ray CT có khả năng đo hình học 3D bên trong lẫn bên ngoài mẫu.

Shimadzu cung cấp hệ thống mới chưa từng có này để đo kích thước, bao gồm cả nội thất và ngoại thất của hàng hóa công nghiệp như các bộ phận đúc bằng nhựa và các bộ phận đúc bằng nhôm.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: